Intercanvi d'experiències entre cooperatives RESSOC

El passat dia 13 de febrer va tenir lloc a San Salvador una reunió entre cooperativistes del programa RESSOC. En el decurs de la trobada van visitar les cooperatives de San Salvador (CORESS vde RL), CORESA de RL, l'Eco-estació Popotlán, Cuscatancingo la Eco-estació Majucia i CORESYU de RL i van intercanviar dades importants en matèria de estratègies i rutes de recol·leció, negociació amb compradors i acostament a possibles donants de material.

Durant la jornada, també van intercanviar coneixements sobre el maneig i comercialització del cartró, paper i vidre a compradors com INVEMA i RB que a nivell metropolità compren a bon preu (PET $ 2,23 Ctvs. per lliure, vidre $ 1,50 quintal, cartró $ 5 el quintal). A partir d'aquesta reunió d'intercanvi, els cooperativistes van acordar plantejar als diversos interlocutors les següents iniciatives:

 • Realitzar una convenció de cooperativistes
 • Vendre en volum tipus de material a nivell cooperatives RESSOC per tal de comercialitzar a millor preu
 • Realització de campanyes de sensibilització sol·licitant suport als seus diferents municipalitats, entre altres:
  • Intercanviar experiències en l'extracció del coure i on el venen
  • Intercanvi de punts de vendes importants en material PET
  • Realitzar una convenció de cooperatives RESSOC
 • Necessitat d'articular esforç en coordinació amb la Municipalitat, com l'acostament a rutes estratègiques per a la recol·lecció, acompanyat de campanyes de sensibilització.
 • Provar un primer intent de comercialització de productes reciclats a nivell de RESSOC (5 cooperatives) amb la finalitat de gestionar millor preu amb els compradors.
 • Intercanviar dades de compradors per tal d'aprofitar al màxim la venda del material que s'obté del reciclatge.
 • Sol·licitar un major acostament per part dels referents tècnics municipals.

13 de febrer de 2013


Intercambio de experiencias entre cooperaivas RESSOC

El pasado dia 13 de febrero tuvo lugar en San Salvador una reunión entre cooperativistas del programa RESSOC. Durante el encuentro visitaron las cooperaivas de San Salvador (CORESS de R.L.), CORESA de R.L. la eco-estación Popotlán, Cuscatancingo la eco-estación Majucia y CORESYU de R.L. e intercambiaron datos importantes en materia de estrategias y rutas de recolección, negociación con compradores y acercamiento a posibles donantes de material.

Durante la jornada, también intercambiaron conocimientos sobre el manejo y comercialización delcartón, papel y vidrio a compradores como INVEMA y RB que a nivel metropolitano compran a buen precio (PET $ 2,23 Ctvos. por libra, vidrio 1.50 $ por quintal y cartón $ 5.00 el quintal).

A partir de esta reunión de intercambio, los cooperativistas acordaron plantear a los diversos interlocutores las siguientes iniciativas:

 • Realizar una convención de cooperativas
 • Vender en volumen tipos de material a nivel cooperativas RESSOC a fin de comercializar a mejor precio
 • Realización de campañas de sensibilziación solicitando apoyo a sus diferentes Municipalidades, entre otras iniciativas:
  • Intercambiar experiencias en la extracción del cobre y donde lo venden
  • Intercambio de puntos de venta importantes en material PET
  • Realizar una convención de cooperativas RESSOC
 • Necesidad de articular esfuerzo en coordinación con la MUnicipalidad como el acercamiento a rutas estratégicas para la recolección, acompañado de campañas de sensibilización
 • Probar un primer intento de comercialización de productos reciclados a nivel de RESSOC (5 cooperativas), con el fin de manejar mejor precio con los compradores
 • Intercambiar datos de compradores a fin de aprovechar al máximo la venta del material que se obtiene del reciclado
 • Solicitar un mayor acercamiento por parte de los referentes técnicos municipales

13 de febrero de 2013