Inauguració de les infraestructures i equipaments realizats pel projecte Ressoc Urbal III a Managua, San Salvador i El Callao.

 

 

Durant la primera quinzena del mes de maig es van celebrar els diversos actes d'inauguració de les infraestructures i equipaments que el projecte Ressoc Urbal III ha realitzat a Managua, San Salvador i el Callao.

La delegació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), soci líder del projecte, va estar presidida per Jordi Portabella, vicepresident de l'AMB i President del Consell Metropolità de Cooperació Internacional al Desenvolupament i la delegació de l'Ajuntament de Tolouse, soci d'acompanyament, presidida per la regidora, Olga González-Tricheux, van visitar i assistir a la inauguració de les diverses instal·lacions realitzades pel projecte Ressoc Urbal III.

A Managua, l'edifici de la Ressourcerie, amb una aportació directa de l'AMB de 145.000 €, totalment condicionat per a l'inici de les activitats dels 15 treballadors que conformen la Cooperativa que gestionarà el taller de recuperació de bicicletes, per al seu recondicionament i posterior comercialització. També l'Hort Urbà, condicionat amb hivernacle, “lombriceras”, magatzem i sala de reunions. Finalment van presidir el lliurament de 10 motocarros a les cinc cooperatives de recicladors perquè, un cop signats els convenis amb l'alcaldia, treballin en les rutes de recollida domiciliàries corresponents.

A San Salvador la delegació de l'AMB va visitar i va donar per inaugurada la Planta de Selecció i Transferència, situada al municipi de Cuscatancingo manipularà els segments de residus urbans recollits per la xarxa de cinc cooperatives de recicladors creades en el marc del projecte Ressoc Urbal III. La Ressourcerie que està ubicada al municipi d'Apopa transformarà en nous productes (escalfadors solars, marroquineria, guitarres, etc.) materials plàstics recollits per la cooperativa que gestiona la planta. La següent visita inaugural va ser al Hort Urba`, aquesta instal·lació compta amb un hivernacle, 5 compostadores, 10 dipòsits d'aigua i micro-túnels per al cultiu d'hortalisses. Seguidament es van inaugurar els 6 locals de venda en els mercats municipals dels cinc municipis participants del Ressoc Urbal III, cinc per a la comercialització de la collita de l'hort urbà i el sisè per als productes fabricats a la Ressourcerie. Finalment es van inaugurar les 19 Ecoestaciones, centres d'apilament per facilitar la recollida de les 5 cooperatives de recicladors.

El Callao va ser l'última etapa de la visita als municipis adscrits al projecte Ressoc Urbal III, en aquest municipi pròxim a la capital del Perú, Lima, es va realitzar el lliurament de dos dels 12 motocarros a les 12 empreses de recicladors creades en el marc del projecte.

 

Inauguración de las infraestructuras y equipamientos en Managua, San Salvador y El Callao.

Durante la primera quincena del mes de Mayo, se celebraron los diversos actos de inauguración de las infraestructuras y equipamientos que el proyecto Ressoc Urbal 3 ha realizado en Managua, San Salvador y El Callao.

La delegación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), socio líder del proyecto, estuvo presidida por Jordi Portabella, vicepresidente del AMB y presidente del Consejo Metropolitano de Cooperación Internacional al Desarrollo y la delegación del Ayuntamiento de Toulouse, socio de acompañamiento, presidida por la concejal Olga González-Tricheux, visitaron y asistieron a la inauguración de las diversas instalaciones realizadas por el proyecto Ressoc Urbal 3.

En Managua, el edificio de la Ressourcerie, con una aportación directa del AMB de 145.000 €, totalmente acondicionado para el inicio de las actividades de los 15 trabajadores que conforman la Cooperativa que gestionará el taller de recuperación de bicicletas, para su reacondicionamiento y posterior comercialización. También el Huerto Urbano, acondicionado con invernadero, lombriceras, almacén y  sala de reuniones y finalmente presidieron la entrega de 10 motocarros a las cinco cooperativas de recicladores para, que una vez firmados sus convenios con la alcaldía, trabajan en las rutas de recogida domiciliarias correspondientes.

En San Salvador la delegación de la AMB visitó y dio por inaugurada la Planta de Selección y Transferencia, ubicada en el municipio de Cuscatancingo manipulará los segmentos de residuos urbanos recogidos por la red de cinco cooperativas de recicladores creadas en el marco del proyecto Ressoc Urbal 3. También la Ressourcerie cuya planta está ubicada en el municipio de Apopa que transformará en nuevos productos (calentadores solares - marroquinería - guitarras, etc.) materiales plásticos recogidos por la cooperativa que gestiona la planta. La siguiente visita inaugural fue en el Huerto Urbano, esta instalación cuenta con un invernadero, cinco compostadoras, 10 depósitos de agua y micro-túneles para el cultivo de hortalizas. Seguidamente se inauguraron los 6 Puestos de venta en los mercados municipales de los cinco municipios partes de Ressoc Urbal 3, cinco para la comercialización de la cosecha del huerto urbano y el sexto para los productos fabricados en la Ressourcerie. Finalmente se inauguraron las 19 Ecoestaciones, centros de acopio para facilitar la recogida de las 5 cooperativas de recicladores.

El Callao fue la última etapa de la visita a los municipios adscritos al proyecto Ressoc Urbal 3, en este municipio próximo a la capital de Perú, Lima, se realizó la entrega de dos de los 12 motocarros a las 12 empresas de recicladores creadas en el marco del proyecto.