El projecte de cooperació RESSOC, liderat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, conclou amb el reconeixement de la Comissió Europea

 

L’AMB finalitza amb èxit un altre Projecte de cooperació internacional, que ha tingut més de 27.000 beneficiaris directes a Amèrica Llatina.

El passat 21 de juny va tenir lloc a Brussel·les un seminari de presentació de resultats del programa de cooperació regional de la Comissió Europea URB-AL III. L’objectiu era posar de relleu les fites aconseguides pels 20 projectes del programa, que han repercutit en més de 500 municipis d’Amèrica Llatina, amb més d’1,8 milions de beneficiaris.

Dins d’aquest gran programa es troba el projecte RESSOC, que ha estat liderat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Es tracta d’una experiència pilot basada en la creació del circuit complet de gestió de determinats tipus de residus urbans en països en vies de desenvolupament. Això inclou la recollida, selecció, transformació i comercialització dels nous productes resultants.

En el marc del seminari, els representants de l’AMB van sotmetre les activitats del projecte RESSOC a l’avaluació dels membres de la Comissió Europea, que van donar-hi l’aprovació oficial, destacant-ne la diligència i transparència en l’acompliment dels objectius marcats. Jordi Portabella, Vicepresident de l’AMB i President del Consell Metropolità de Cooperació Internacional al Desenvolupament, afirma que “la singularitat dels projectes de cooperació internacional de l’AMB radica en prioritzar els àmbits sectorials d’actuació que corresponen a les competències d’aquesta institució, per tal de poder-hi aplicar la gran especialització tècnica que aquesta posseeix”. Tambè afegeix que “l’objectiu últim d’aquests projectes és que les persones adquireixin drets i deures, i per tant guanyin la categoría de ciutadans i ciutadanes”.

El programa RESSOC ha tingut 2 grans objectius: per una banda, pal·liar certes problemàtiques ambientals que els països en vies de desenvolupament es troben a partir dels residus. Per l’altra, contribuir a la promoció econòmica de les famílies que realitzen treballs de recol·lecció i comercialització dels residus sòlids urbans de manera insana, irregular i precària.

Al RESSOC hi han participat sis governs locals de sis països: Àrea Metropolitana de Barcelona (Espanya), soci líder, Àrea Metropolitana de San Salvador (El Salvador), Alcaldia de Managua (Nicaragua) i la Municipalitat Provincial de El Callao (Perú), socis operatius, i Mairie de Toulouse (França) i Intendència de Montevideo (Uruguai) com a socis d’ acompanyament.

Gràcies a la intervenció del programa RESSOC en aquestes tres àrees, s'ha facilitat la capacitació tècnica i empresarial de treballadors informals -sobretot dones- proporcionant espais de treball i eines adequades per protegir la seva integritat física i la seva salut, i millorant les condicions d'accès a la formació.

El programa RESSOC ha aconseguit posar en marxa 27 empreses, que en total han generat 356 llocs de treball. D’aquestes empreses, 13 són cooperatives, 12 són microempreses i les 2 restants, societats público-privades. Totes elles estan dedicades a la gestió del reciclatge dels residus, i a més algunes d’elles duen a terme activitats agrícoles, gestionant horts urbans i estacions de compostatge.

A nivell d’equipaments, gràcies al programa RESSOC, els 3 socis beneficiaris han aconseguit:

 • 20 ecoestacions
 • 1 planta de selecció i transferència
 • 26 tricicles de càrrega
 • 22 motocarros de càrrega
 • 1 camió
 • 1 camioneta
 • 2 ressourcerie
 • 8 punts de venda
 • 2 horts urbans
 • 12 compostadores
 • Transferència i desenvolupament de tecnologia del reciclatge

En total, s’estima que totes les accions del programa han tingut més de 27.000 beneficiaris directes.

 

EL PROYECTO DE COPERACIÓN RESSOC, LIDERADO POR EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA, CONCLUYE CON EL RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN EUROPEA

La AMB finaliza con éxito otro proyecto de cooperación internacional, que ha tenido más de 27.000 beneficiarios directos en América Latina.

El pasado 21 de junio tuvo lugar en Bruselas un seminario de presentación de resultados del programa de cooperación regional de la Comisión Europea URB-AL III. El objetivo era poner de relieve los logros conseguidos por los 20 proyectos del programa, que han repercutido en más de 500 municipios de América Latina, con más de 1, 8 millones de beneficiarios.

Dentro de este gran programa se encuentra el proyecto RESSOC, que ha sido liderado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Se trata de una experiencia piloto basada en la creación del circuito completo de gestión de determinados tipos de residuos urbanos en países en vías de desarrollo. Esto incluye la recogida, selección, transformación y comercialización de los nuevos productos resultantes.

En el marco del seminario, los representantes de la AMB sometieron las actividades del proyecto RESSOC la evaluación de los miembros de la Comisión Europea, que le dieron la aprobación oficial, destacando la diligencia y transparencia en el cumplimiento de los objetivos marcados.Jordi Portabella, Vicepresidente de la AMB y Presidente del Consejo Metropolitano de Cooperación Internacional al Desarrollo, afirma que "la singularidad de los proyectos de cooperación internacional de la AMB radica en priorizar los ámbitos sectoriales de actuación que corresponden a las competencias de esta institución, a fin de poder aplicar la gran especialización técnica que esta posee”. También añade que "el objetivo último de estos proyectos es que las personas adquieran derechos y deberes, y por lo tanto ganen la categoría de ciudadanos".

El programa RESSOC ha tenido 2 grandes objetivos: por un lado, paliar ciertas problemáticas ambientales que los países en vías de desarrollo se encuentran a partir de los residuos. Por otro lado, contribuir a la promoción económica de las familias que realizan trabajos de recolección y comercialización de los residuos sólidos urbanos de manera insana, irregular y precaria.

Al RESSOC han participado seis gobiernos locales de seis países: Área Metropolitana de Barcelona (España), socio líder, Área Metropolitana de San Salvador (El Salvador), Alcaldía de Managua (Nicaragua) y la Municipalidad Provincial de El Callao (Perú), socios operativos, y Mairie de Toulouse (Francia) e Intendencia de Montevideo (Uruguay), como socios de acompañamiento.

Gracias a la intervención del programa RESSOC en estas tres áreas, se ha facilitado la capacitación técnica y empresarial de trabajadores informales -sobre todo mujeres- proporcionando espacios de trabajo y herramientas adecuadas para proteger su integridad física y su salud, y mejorando las condiciones de acceso a la formación.

El programa RESSOC ha conseguido poner en marcha 27 empresas, que en total han generado 356 puestos de trabajo. De estas empresas, 13 son cooperativas, 12 son microempresas y las 2 restantes, sociedades público-privadas. Todas ellas están dedicadas a la gestión del reciclado de los residuos, y además algunas de ellas llevan a cabo actividades agrícolas, gestionando huertos urbanos y estaciones de compostaje.

A nivel de equipamientos, gracias al programa RESSOC, los 3 socios beneficiarios han conseguido:

 • 20 ecoestaciones
 • 1 planta de selección y transferencia
 • 26 triciclos de carga
 • 22 motocarros de carga
 • 1 camión
 • 1 camioneta
 • 2 ressourceries
 • 8 puntos de venta
 • 2 huertos urbanos
 • 12 compostadoras
 • Transferencia y desarrollo de tecnología del reciclaje

En total, se estima que todas las acciones del programa han tenido más de 27.000 beneficiarios directos.